Tutkintotodistus ja arvioinnin oikaisu

Suoritettuasi kaikki tutkintoon vaadittavat tutkinnon osat, saat tutkintotodistuksen. Yksittäisen tutkinnon osan/osien suorittamisesta on myös mahdollista saada todistus.

Voit pyytää kirjallisesti arvioinnin oikaisua arvioinnista päättäneiltä arvioijilta. Oikaisupyyntö on toimitettava 14 päivän kuluessa opetusalan arvioijalle siitä, kun olet saanut arvioinnin tulokset sekä tiedon arviointiperusteiden soveltamisesta. Jos olet edelleen tyytymätön arviointiin, voit kirjallisesti vaatia tutkintotoimikunnalta oikaisua arvioijien oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen. Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun ole saanut arvioijien päätöksen. Jos arvioijien tekemä päätös on ilmeisen virheellinen, tutkintotoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin sekä perustellusta syystä edellyttää näyttötutkinnon järjestäjää asettamaan uudet arvioijat.

Asiasanat: